Medlemsbetingelser

 

Medlemsbetingelser for medlemmer av Trysil Helse og Trening (THT).

1. MEDLEMSKAP PÅ THT

1.1 Aldersgrense for medlemskap er 15 år (det året man fyller 15). Personer som har fylt 13 år og startet på ungdomsskolen kan inngå medlemskap, men han/hun må alltid trene sammen med en foresatt eller verge frem til det året man fyller 15.
1.2 Medlemskap hos THT kan søkes av myndige personer som ikke skylder penger fra tidligere medlemskap. Personer som ikke er myndige kan inngå medlemsavtale med THT, dersom en foresatt inngår avtale på vedkommende sine vegne.
1.3 Medlemskapet gjelder fra og med dato for innmelding. Det er ingen bindingstid, men medlemskapet fornyes automatisk.
1.4 Medlemskapet er personlig og kan ikke overdras en annen person uten godkjenning av administrasjonen. Ved overdragelse av medlemskapet vil det nye medlemmet bli belastet med et administrasjonsgebyr.
1.5 Medlemmets personlige medlemskort fungerer også som nøkkelkort til senteret. Når senteret er ubemannet har medlemmet adgang til senteret ved å trekke kortet sitt ved inngangsdøren. Kortet er høyst personlig og skal aldri lånes ut eller benyttes av andre enn eier av medlemskapet. Tap av kort skal meldes THT. Nytt kort koster kr. 100,-
1.6 Trening skjer på eget ansvar. THT anbefaler at trening utenfor bemanningsperioden skjer i følge med andre. Foreldre er ansvarlige for medbrakte barn.

2. BETALING

2.1 Medlemmet eller den personen som i medlemsavtalen har påtatt seg betalingsansvaret for medlemmet, skal betale medlemsavgift og eventuelle avgifter iht. THT sin gjeldende prisliste.
2.2 Månedsavgiften forfaller løpende den 20. i hver måned, med unntak ved oppstart, hvor særskilte vilkår gjelder (Punkt 2.3). Betalingen skjer på forskudd. Dvs. at faktura med forfall 20. april gjelder for trening i mai mnd.
2.3 Første avdrag betales når man inngår medlemskap. Avhengig av når i måneden man starter vil første trekket kunne være noe høyere enn månedsavgiften. Grunnen til dette er at man betaler på forskudd for kommende måned, samt betaler for resterende del av påbegynt måned. I tillegg tilkommer innmeldingsgebyr.
2.4 Utelatelse av fremmøte fritar ikke medlemmet fra å overholde betalingsfristene.
2.5 Medlemmet er selv ansvarlig for å inngå nødvendig avtale med sin bankforbindelse for automatisk trekk (avtalegiro) av avtalt månedlig beløp. Medlemmet er selv ansvarlig for at betalingen utføres innen betalingsfristens utløp (den 20. hver mnd.). Ønsker medlemmet faktura tilsendt kan dette gjøres per post. Har du registrert digipost, blir fakturaen automatisk sendt dit. Vær oppmerksom på at ved tilsendt faktura tilkommer det et fakturagebyr på 59 kr. Du unngår fakturagebyr ved inngåelse av avtalegiro.
2.6 Dersom medlemmet ikke betaler innen betalingsfristens utløp, vil kravet bli overført til tredjepart for videre purring og eventuell videre overføring til inkasso. Ved forsinket betaling kan THT kreve dekket omkostninger og renter etter inkassoloven og lov om renter ved forsinket betaling m.fl.
2.7 Hvis et forfalt avdrag forblir ubetalt, kan THT utestenge medlemmet til pengene er registrert innbetalt.

3. MEDLEMMET

3.1 Medlemmet er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å benytte senteret.
3.2 Medlemmet skal enten ha en gjennomgang av senterets apparater sammen med en av senterets instruktører (gratis veiledningstime ved innmelding), eller selv ha erfaring/kompetanse når det gjelder trening.
3.3 Medlemmet plikter å
• Følge de regler og retningslinjer (inkludert trivselsregler og medlemsbetingelser) som til en hver tid er gjeldende på THT.
• Informere om endringer som vedrører medlemskapet, herunder endring av kontaktopplysninger.
• Informere THT om forhold som gir rett på eller endrer medlemmets rett til rabatt på månedsavgift eller annen medlemsfordel. THT vil kunne kreve at medlemmet fremviser dokumentasjon på forhold som gir rett til rabatter eller annen fordel.
3.4 Medlemskortet skal registreres på bookingterminalen på skranken ved ankomst på senteret.
3.5 Medlemmet har ikke tillatelse til å slippe inn andre på senteret (med mindre det er gjort konkrete skriftlige avtaler om dette over mail).

4. PERSONOPPLYSNINGER

4.1 THT behandler personopplysninger i overensstemmelse med personopplysningsloven og sikkerhetskravene i personopplysningsforskriften.
4.2 Informasjon om vår behandling av opplysninger om medlemmet skal være tydelig og lett tilgjengelig, slik at medlemmet har god kjennskap til hvordan vi bruker disse opplysningene. Ved innmelding signerer medlemmet personvernerklæringen vår. Kopi av denne finnes på vår hjemmeside.

5. FRYS AV MEDLEMSKAP

5.1 Medlemmet kan fryse medlemskapet sitt på THT i opptil 3 måneder pr. kalenderår.
5.2 Frys skal skje skriftlig via kontakt@trysilhelseogtrening.no eller ved personlig oppmøte på senteret innen den 6. i måneden før ønsket frys-måned. Dvs. at hvis medlemmet ønsker å fryse medlemskapet sitt i juni måned, må dette registreres før 6. mai.

6. OPPSIGELSE OG ENDRING AV MEDLEMSAVTALEN

6.1 Oppsigelse skal skje skriftlig via kontakt@trysilhelseogtrening.no eller ved personlig oppmøte på senteret.
6.2 Oppsigelsestiden er 1 måned, regnet fra første månedsskifte etter den dato oppsigelsen er mottatt. Unntaket er hvis du gir beskjed før den 6. i måneden. Da rekker vi å stoppe forskuddsbetalingen for neste måned, og medlemskapet kan avsluttes ved endt måned. Å slette avtalegiroen gjelder ikke som oppsigelse, man vil da få tilsendt faktura med fakturagebyr.
6.3 THT har rett til å gjøre endringer i priser og vilkår. Endringer THT antar vil være av en viss betydning og til ugunst for medlemmet, skal varsles til medlemmet. Endringer i prisen tilsvarende økning i konsumprisindeksen trenger ikke varsles.

7. TRENINSGSENTERET

7.1 THT vil til enhver tid holde apparater og lokaler i best mulig stand.
7.2 THT fraskriver seg ethvert ansvar for tap og/eller skade på person eller gjenstand som oppstår under eller som følge av opphold på senteret, herunder tap og skader på klær og personlige eiendeler. Dette med mindre senteret har opptrådd uaktsomt.
7.3 THT kan holde stengt, redusere åpningstider eller variere innholdet av treningstimer og treningstilbud i perioder der dette er nødvendig.
7.4 THT er ikke ansvarlig for hindring i eller begrensning av treningsmuligheter på grunn av forhold som er utenfor THT sin kontroll og som THT ikke kunne forutse eller overvinne følgene av (Force Majeure).
7.5 THT sine treningslokaler og fellesområder er kameraovervåket.

8. TRIVSELSREGLER

8.1 Følgende trivselsregler er gjeldende hos THT:
• Rydd alltid opp etter deg
• Tørk av treningsutstyret etter bruk med egnede produkter og papir.
• Kast papir og søppel i søppeldunkene
• La andre benytte apparatene når du har pause.
• Kle deg funksjonelt og ta hensyn til andre. Tren med rene treningssko – utesko skal tas av ved inngangsdøren.
• Skap som medlemmet benytter skal tømmes før man forlater senteret. Vi åpner skap som har vært låst over natten
• Det skal ikke nytes alkohol på treningssenteret og du skal ikke trene i alkoholpåvirket tilstand.
• Ved eventuell filming eller fotografering under trening må personer som filmes/fotograferes godkjenne dette.

9. ANTIDOPING NORGE

9.1 THT har inngått avtale om Rent senter med Antidoping Norge fordi vi ønsker et rent, sunt og helsefremmende treningsmiljø på vårt treningssenter. Vi tolererer derfor ikke bruk av dopingmidler blant våre kunder.
9.2 Ved signering av denne medlemsavtalen akseptere medlemmet å være kjent med THT sine antidopingregler og innrette seg deretter.
9.3 THT vil i samarbeid med Antidoping Norge kunne utføre dopingkontroll og på oppfordring be medlemmet samtykke i å la seg teste for dopingpreparater. Dersom medlemmet tester positivt på eventuell test, eller ikke samtykker i å la seg teste, vil THT kunne si opp medlemsavtalen med umiddelbar virkning.
9.4 Med ikraftsettelse fra 1.juli 2013 er all bruk av dopingmidler kriminalisert etter Legemiddelloven, § 24 a. Bruk av - eller mistanke om bruk av dopingmidler på Trysil Helse & Trening kan bli politianmeldt.

THT har rett til å sperre medlemskapet for en viss tid, eller si opp avtalen med medlemmer med umiddelbar virkning, dersom medlemmet ikke overholder medlemsbetingelsene.

 


 

  1. Membership at THT

1.1 The age limit for membership is 15 years (the year you turn 15). People who have reached the age of 13, and started upper secondary school, can become a member, but theg gym activity must take place together with a parent or guardian.

1.2 Adults who don´t owe money from previous membership can get membership. Minors can obtain a membership agreement through a parent or guardian.

1.3 Membership starts on the day you register. There is no binding period but the membership is renewed automatically.

1.4 The membership is personal and can not be transferred to anyone else, (for this to happen, approval from the administration is required).

1.5 The personal membership-card serves as a key to the center at unmanned times. Card readers are available at the front doors. The card must not be lent out or used by anyone else than the real owner. If you lose your card, you will be charged 100 NOK for a new entrance-card.

1.6 Training at the gym is at your own risk.

 

  1. Payment

2.1 The member must pay a membership fee and other possible fees according to THT's prices.

2.2 The monthly fee is due on the 20th each month. The only exception is at start-up (see section 2.3) You pay in advance, which means the invoice due on April 20th is valid for membership in May.

2.3 The first payment (at start-up) will be different from the ordinary fee, the payment will be determined by when in the month you start your membership. You will be charged for the remaining days for the current month + next month. In addition to that, there is a starting fee.

2.4   Lack of physical attendance at the gym does not exempt the member of his or hers payment obligations.

2.5 The member is responsible for entering into necessary agreements such as direct debit (automatic payment) of the monthly fee with his/her bank. The member is responsible for ensuring that the payment is paid before the payment deadline, i.e. before the 20th of the month. The invoice can be sent by post if the member so wishes. If you have registered "digipost", the invoice will be automatically sent there. If you want the invoice to be sent to you, there will be an invoice fee of 59 NOK. You avoid this if you enter into a direct debit agreement with your bank.

2.6 If a member doesn't pay before the payment deadline, the claim will be transferred to a third party for further reminder. Ultimately, the claim is transferred to debt collection.

 

  1. The member

3.1 The member must subjectly do the required consideration in weather his og hers physical and mental health is complient with fitness-center activity

3.2 The member should either have a review of the machines in the gym together with an instructor (free guidance when you become a member) or have experience and knowledge of training.

3.3 The Member has a duty to:

- comply with the rules and guidelines (including well-being rules and membership terms) that apply at THT.

-Inform about any changes related to membership, such as contact information.

-Inform THT if you are or are no longer entitled to a discounted monthly price or other member benefits. THT may require the member to provide documentation proving that the member is entitled to a discounted price or any other benefit.

3.4 The member must register the membership card at the booking terminal at the reception when he/she arrives at the gym.

3.5 The member can not allow others to enter the gym, exceptions can be made but then approval from THT is required.

 

  1. Personal data

4.1 THT processes personal data according to the personal data act and the security requirements of the personal data regulation.

4.2 Information about how we process information about our members should be clear and easily accessible. The member shall have good knowledge of how we use this information. Upon registration, the member will sign our privacy policy. There is a copy of it on our website.

 

  1. Freeze of membership

5.1 The member is allowed to freeze the membership for up to three months per calendar year.

5.2 The Member may freeze membership by either sending us an email (kontakt@trysilhelseogtrening.no) or by coming to the centre in person. Inform us that you want to "freeze" before the 6th of the month before the desired freeze-month, which means that if you want to freeze your membership in June, you should let us know before may 6th.

 

  1. Termination and change of membership agreement

6.1 You can cancel your membership either by sending us an email (kontakt@trysilhelseogtrening.no) or by coming to the centre in person.

6.2 The notice period is one month, calculated from the end of the first month after the date you announced the termination. Exceptions apply if you cancel your membership before the 6th of the month, then we have time to stop the prepayment for the next month and the membership can be terminated at the end of the month. It´s not approved to terminate the membership by cancelling the direct debit payment, the member will then receive an invoice with invoice fee instead.

6.3 THT has the right to change prices and terms. The member shall be informed of changes if THT suspects that he/she will be affected. THT does not have to inform about price changes corresponding to increased consumer price index

 

  1. The training center

7.1 THT should always offer training equipment and the genralt gym facilities  in the best possible condition.

7.2 THT disclaims any liability for loss and/or damage to a person or object arising during or as a result of the stay at the centre, including loss and damage to clothing and personal belongings. Exceptions are made if the centre has acted negligently.

7.3 THT may close, reduce opening hours or vary the content of training offers during periods if it´s necessary.

7.4 THT is not responsible for any limitation of training opportunities due to circumstances beyond THTs control and which THT could not foresee or overcome (Force Majeure).

7.5 THT's training facilities and public areas are camera-monitored.

 

  1. Comfort rules

8.1 We have the following comfort rules at THT:

- Keep it clean and put all the equipment back in the right place.

- Spray disinfectant on the green cloth and wipe the equipment after use.

- Keep it clean, throw paper and trash in the trash cans.

- We share the gym, show consideration for others and let others use the machines/equipment when you have a break.

- Wear clean and functional workout clothes and please leave the outdoor shoes at the entrance and wear indoor shoes inside the gym.

- Cabinets used should be emptied of items before the member leaves the gym. We open cabinets that have been locked overnight.

- It is forbidden to consume alcohol in the gym, as well as forbidden to exercise in a influenced state.

- Shooting or filming in the gym involving someone else must be approved.

 

  1. Antidoping Norway

9.1 THT has signed a "clean center" agreement with Antidoping Norway. This is because we want a clean and healthy training environment at our gym. We do not tolerate any use of doping agents among our members.

9.2 When you as a member sign the membership agreement, you agree to THT's antidoping rules.

9.3 In cooperation with Anti-Doping Norway, THT can carry out doping checks and, upon request, ask the member to agree to be tested for doping. If the member tests positive on a doping test or refuses to test, THT may terminate the membership agreement immediately.

9.4 As of July 1, 2013, when the Medicines Act (S 24a) entered into force, all use of doping agents has been criminalized. Use of or suspicion of the use of doping agents on THT can be reported to the police.

THT has the right to block membership for a certain period of time, or terminate membership agreements with immediate effect if the member does not comply with the rules.

If you have any questions or if you have any complaints, please contact us. You can contact us by e-mailing us at kontakt@trysilhelseogtrening.no